DAVA ARAŞTIRMALARI

MURİS MUVAZAASI NEDİR

Muris muvazaası, uygulamada çok sık karşılaştığımız hukuki kavramlardan birisidir. Muris muvazaası ile miras bırakan, mirasçılarından bir veya birkaçını mirastan mahrum etmeyi amaçlamaktadır…

ŞANTAJ SUÇU VE CEZASI

Türk Ceza Kanunu’nun 107’nci maddesinde “şantaj suçu” düzenlenmektedir. Kanundaki tanıma göre şantaj suçu; hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, ..

HAKARET SUÇU VE CEZASI

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125 ile 131’inci maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hakaret suçunun temel halinin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun nitelikli halinde ise, alt sınır bir yıldan az ..

DÜĞÜNDE TAKILAN ZİYNET EŞYALARI KİME AİTTİR

Düğünde takılacak ziynet eşyalarının belirlenmesi, nasıl evlilik öncesi taraflar arasında bir sorun oluşturuyorsa, boşanma sonrası açılan ziynet eşyalarının iadesi davasında da bu eşyalarının kime ait olduğu problemi, yani “Ziynet Eşyaları …

HUKUKTA SÜRELERİN ÖNEMİ

Hak düşümü veya zamanaşımı süresi, kesin süre, başvuru süresi, itiraz süresi, dava süresi, cevap süresi, istinaf süresi veya temyiz süresi gibi günlük hayatta çok sık duyduğumuz hukuki kavramlar, “hukukta süre” bağlamında hayati önemi haizdir. Nitekim hukukta süre, kişiler hakkında önemli…

REDDİ MİRAS VEYA MİRASIN REDDİ NEDİR

Miras, murisin ölümü ile başkaca işleme ihtiyaç olmaksızın, kanunen ve derhal mirasçılara geçer. Fakat bazı durumlarda mirasın doğrudan mirasçılara geçmesi mirasçıların aleyhine bir durum oluşturabilir. İşte “Mirasın Reddi Nedir” sorusunun cevabı burada önem… 

MAKBUZ ALMANIN ÖNEMİ

Hukuken bir hakka sahip olmanız, her zaman o hakkı kolayca elde edebileceğiniz anlamına gelmemektedir. Yargı organları olan mahkemeler, öncelikle talep etmekte olduğunuz hakka sahip olup olmadığınız noktasında sizden ispat beklemektedir… 

ARAZİDE YERALTINDAN ÇIKARTILAN SU KİME AİTTİR

Özellikle tarım yapılan bölgelerde yeraltı suyuna duyulan ihtiyaç sebebiyle arazi malikleri arasında başlayan basit tartışmalar, zaman zaman kavga, tehdit, yaralama veya öldürmeye varan ciddi uyuşmazlıklara neden…

TARIM ARAZİLERİ EN FAZLA NE KADAR BÖLÜNEBİLİR

Tarım arazilerinin miras, pay devri, ifraz vb. işlemlerle sürekli şekilde küçüldüğü herkesin malumudur. İşte Kanun Koyucu, toprağın, tarımın ve tarım arazilerinin korunması bakımından 5403 sayılı Kanun ile önemli hükümler...

ALIŞVERİŞ YAPILIRKEN UNUTULMAMASI GEREKEN TÜKETİCİ HAKLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicinin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu Kanun’da yer alan tüm düzenlemelerin hukuk eğitimi almamış normal bir vatandaş tarafından bilinmesi beklenmese…

DOKTORUN HATALI TEŞHİS VEYA TEDAVİSİ

Ameliyat sonrası hastanın vücudunda bez, makas vb. cisimler unutulması, hatalı aşı uygulaması sonrası kişinin felç olması, hatalı ilaç verilmesi sonrası kişide başka bir rahatsızlığın ortaya çıkması, yanlış teşhis sonrasında mevcut hastalığın daha da ilerlemesi, damar yolu açılırken yanlışlıkla atar damarın…

MEMURLARIN NAKLEN ATAMAYA İTİRAZ HAKLARI

Danıştay’ın yerleşik kararlarında, memurların naklen atamasının yapılabilmesi bakımından Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerektiği, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için memurun isteğinin bulunması gerektiği, memurun alt derece kadroya…

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE CAYMA HAKKI

İnternet alışverişlerinde, alışverişten memnun kalınmaması durumunda tüketicin başvurması gereken haklardan ilki “cayma hakkı” olmalıdır. Cayma hakkı, tüketicinin memnun kalmadığı ürünü iade edip bedelini geri almasını sağlayan en kısa yoldur… 

KİRALAYANIN KİRAYA ZAM HAKKI

Ülkemizde son zamanlarda kiralayanların ev, işyeri kiralarına zam yapılması talepleri gittikçe artmaktadır. Yasal sınırlar içerisinde kalan zam talepleri bir sorun olmasa da, bazı durumlarda kiracının zayıf konumu kötüye kullanılarak yasal sınırlar üzerinde kira artışları talep edilmekte…

5 YILLIK HAPİS CEZASINDA YATAR HESAPLAMA

Hapis cezalarının infazı, mahkumiyete ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından gündeme gelmektedir. İnfaz süreleri ise, yürürlükte olan güncel mevzuat hükümlerine göre hesaplanmaktadır. Belirlenen infaz sürelerinin bir kısmı kapalı veya…

MİRAS MALLARININ PAYLAŞIMI MESELESİ

Miras mallarının paylaşımı, mirasçıların kendi aralarında yapacağı miras paylaşım sözleşmesi ile ya da açacakları ortaklığın giderilmesi davası veya elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası ile gerçekleştirilebilir… 

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

Alkollü şekilde araç kullanmak trafik kazası riskini ciddi oranda arttırmaktadır. Bu nedenle kanunlarımızda alkollü araç kullananlara yönelik idari veya cezai birçok yaptırım yer almaktadır. Alkollü Araç Kullanmanın Cezası da bu yasal düzenlemelere göre…

BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının kazanılabilmesi için Kanun’da kabul edilen genel veya özel boşanma sebepleri ile yargı içtihatlarında kabul edilen diğer boşanma sebeplerinden en az birisinin gerçekleştiğinin…

TRAFİK KAZALARINDA İSTENİLEN TAZMİNATLAR

Trafik kazalarında aracın sürücüsüne, sahibine, işletenine veya sigorta şirketine karşı açılabilen tazminat davalarında hangi alacak kalemlerinin istenilebileceği, Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminatlar bağlamında tespiti gereken bir husustur… 

İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ İŞÇİLİK ALACAKLARI

“İşçilik Alacakları Nelerdir” sorusunun cevabını vermeden önce, işçilik alacaklarına ilişkin temel ayrımlardan bahsetmek yararlı olacaktır. İşçilik alacakları, feshe bağlı alacaklar ve feshe bağlı olmayan işçilik alacakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık…

DİLEKÇE NASIL YAZILIR

Dilekçe, bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl anlamına gelmektedir. Dilekçe nasıl yazılır sorusunu cevaplamadan önce dilekçeye ilişkin genel hususlara değinmek gerekmektedir. Dilekçe fiziki olarak kağıt üzerine yazılabileceği gibi elektronik ortamda bilgisayarla da…

AİLE KONUTUNDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL

Türk Medeni Kanunu’nun 193. maddesi hükmü ile eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle olan hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanınmış olmakla birlikte, Türk Medeni Kanunu’nun 194. madde hükmü ile eşlerin aile konutu ile ilgili bazı hukuksal işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlı olduğu kuralı getirilerek eşlerin…

İŞÇİ HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR

Bir kişinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle 4857 sayılı Kanun’a göre işçi niteliğinde olması, yani bir işverene tabi olarak çalışması, en az bir yıldır işyerinde çalışıyor olması, işçinin çalışmasına esas sözleşmenin belirsiz süreli olması ve son olarak işçinin iş sözleşmesinin feshinin kıdem tazminatı talebine  elverişli olması gerekmektedir...

KİRA PARASI ELDEN ALINABİLİR Mİ

Modern hukuk devletlerinin özelliklerinden bir tanesi de, bu devletlerin kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırmaları ve ülke genelinde gerçekleşen tüm işlemlerin tespit edilip incelenebilmesini sağlamalarıdır. Ülkemizde de bu kapsamda, kiralayanların kira alacağını tahsil etmesine ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilmiştir.

BİR ALACAK NASIL TAHSİL EDİLİR

Bir alacağının borçlusu tarafından hür irade ile tam zamanında ve eksiksiz şekilde ödenmesi esastır. Borçlu borcunu yasal bir gerekçesi olmadan ödemezse, bu durumda alacaklının alacağını tahsil için yasal yollara başvurmaktan başka çaresi bulunmamaktadır. Eski dönemlerde kişiler, günümüzdeki gibi bir hukuk sistemi bulunmadığından, alacaklarını borçludan kuvvet kullanarak zorla tahsil edebilmekteydi.

BELEDİYEYE BAĞIŞLANAN TAŞINMAZ GERİ ALINABİLİR Mİ

Vatandaşlarımız bazen cami, okul, hastane yapımı vb. manevi sebeplerle, bazen de inşaat yoğunluğu almak veya diğer maddi menfaat temin etmek gibi maddi amaçlarla sahip oldukları taşınmazları Belediyeye bağış veya hibe edebilmektedir. Fakat bu taşınmazların hibe edilmesinin sonrasında, cami yapılması için bağışlanan taşınmazın yerine otopark..

İHTARNAME İLE KİRACININ TAHLİYESİ MÜMKÜN MÜDÜR

Ev sahiplerinin, kiracılarının tahliyelerini sağlayabilmek bakımından en sık başvurdukları yöntem, kiracıya noterden ihtarname göndermeleridir. Fakat halk arasında bilindiğinin aksine, yalnızca noterden ihtarname çekilerek kiracının tahliyesinin sağlanması hukuken mümkün değildir. Nitekim noterden çekilen ihtarname eline ulaşan kiracının evi boşaltma yükümlülüğü ..

HANGİ SUÇLAR PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLİR

Hangi Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir sorusunu cevaplamadan önce, ceza hukukundaki yaptırım türlerine ilişkin kısa bir açıklama yapmamız gerekmektedir. Ceza hukukunda temelde hapis ve adli para cezası olmak üzere iki tür yaptırım bulunmaktadır. Hapis cezası, herkesin bildiği üzere, hükmedilen cezanın karşılığı olarak kişinin ceza infaz kurumlarına gönderilerek hürriyetinin belirli bir süre …

HEM ÖLEN EŞTEN HEM DE ÖLEN ANNE VEYA BABADAN ÇİFT ÖLÜM AYLIĞI ALMAK YASAKTIR

Ancak 5510 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının, a bendinin 5’inci cümlesine göre, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığın sadece birisi bağlanır. Kanun’un 54’üncü maddesindeki söz konusu değişiklik …

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ NASIL UYGULANIR

Denetimli serbestlik tedbiri, hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı kesinleşen mahkeme kararı sonrasında, Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesinde yer alan koşullara göre uygulanmaktadır. Kanun’un 105/A maddesine göre, hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendir …

KOŞULLU SALIVERİLME NEDİR

Koşullu salıverilme ceza yargılamasının infaz aşamasıyla ilgili olup, mahkemece hükmolunan hapis cezasının belirli bir kısmının cezaevinde iyi halli olarak geçirilmesinin ardından, hükümlünün cezasının kalan kısmını cezaevi dışında denetim altında ve şartlı olarak tamamlamasına denmektedir. Hükümlü cezaevi dışında geçirdiği sürede belirlenen şartlara uygun davranması halinde cezası infaz edilmiş sayılır. …

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 7’nci maddesine göre; seçimde kimler oy kullanamaz sorusunun cevabı aşağıda açıklanmaktadır: Buna göre, 1-Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), 2-Askeri öğrenciler, 3-Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar

SEÇİMDE KULLANILAN OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZDİR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 101’nci maddesine göre; aşağıda yazılı oy pusulaları geçersizdir: 1- Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, 2- Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan, 3- Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, 4- Hiçbir yerine “EVET” mührü basılmamış olan, 5- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan…

SEÇİMDE HAKSIZ OY TEMİNİNİN CEZASI

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 152’nci maddesine göre; Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vadeder veya verir, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vait veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır….

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79 ve devamı maddelerine göre; Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir….

SEÇMENLERİ YÖNLENDİRENLERİN CEZASI

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 159’uncu maddelerine göre; Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir müdahale telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine aynı Kanun’un 164’üncü maddesine göre, her kim, sandık ba….

SANDIK BAŞINDA YAPILACAK İŞLER

Seçim sürecinde sandık kurulu ve diğer görevliler tarafından yapılması gereken çok sayıda işlem bulunmaktadır. Aşağıda bahsedilmiş olan söz konusu işlemlerin yerine getirilmemesinin hukuki sonuçları da bulunmaktadır. Öncelikle sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamazdan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve hazır bulunanlar önünde birer birer and içerler. Görevlilerin and içerken kullanacağı metin şu şekildedir: “Hiçbir tesir altında kalmaksızın….

SEÇİMDE OYLARIN SAYIMI NASIL YAPILIR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 95 ve devamı maddelerine göre; Sandık, Yüksek Seçim Kurulu tarafından başka bir süre konulmamış ise, saat 17.00’den önce açılamaz. Oy verme işi bitince kurul başkanı bunu yüksek sesle ilan eder. Masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Bundan sonra, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile….

SANDIK BAŞI İŞLEMLERİNİ KİMLER TAKİP EDEBİLİR

Seçimlerde sandık başı işlemlerini takip etmeye yetkili kişiler, sandık kurulu üyeleri ile siyasi parti veya bağımsız adayların görevlendirdiği müşahitlerdir. Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir ….

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106’ncı maddesinde düzenlenmektedir. Kanun’a göre tehdit, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği yönünde korku verme durumudur…..

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi…..

KİRACIYI HUZURSUZ ETMENİN CEZASI NEDİR

Konut ve işyeri kiralarında son zamanlarda yaşanan artışlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında ceza yargılamasına konu olabilecek uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Uygulamada ceza soruşturması veya kovuşturmasına konu olan kiracı …..

İŞ KAZASI NEDİR

iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, İş Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ……

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

Türk Borçlar Kanunu’nun 351’inci maddesinde ise, aralarında kira ilişkisi olmamasına rağmen, kiralananı sonradan edinen kişiler lehine ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma imkânı getirilmiştir. TBK m.351 hükmüne göre, kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebi ……