DAVA ARAŞTIRMALARI

HAKARET SUÇU VE CEZASI

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125 ile 131’inci maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hakaret suçunun temel halinin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun nitelikli halinde ise, alt sınır bir yıldan az olmamak üzere çeşitli cezalar belirlenmektedir. Kanundaki bazı hallerde ise hakaret suçu oluşmasına rağmen ceza verilmeyebileceği düzenlenmektedir. 

Örneğin, hakaretin haksız fiile karşı işlenmesi veya karşılıklı hakaret durumlarında hakim ceza vermekten vazgeçebilir. Hakaret suçunun temel halinde soruşturma veya kovuşturma, mağdurun şikayetine tabidir. Fakat kamu görevlisine karşı işlenen hakaretin soruşturmasında mağdurun şikayeti aranmaz. Hakaret suçu ayrıca uzlaşmaya tabi suçlardan olup, bu suçun yargılamasından önce tarafların uzlaştırılmaya çalışılması gerekmektedir.

Hukuk ofisimiz olarak, işlenen hakaret suçuyla alakalı mağdur olan kişilere gerek ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, gerekse de tazminat davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Tarafımızla çalışmak isteyen müvekkillerimiz internet sitemizde yer alan iletişim kanalları vasıtasıyla ofisimize ulaşabilirler.