+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

HAKKIMIZDA

Babacan Hukuk Kimdir
HAKKIMIZDA

BABACAN HUKUK & DANIŞMANLIK

Babacan Hukuk Bürosu olarak, ticaret hukuku, iş hukuku, ihale hukuku, gayrimenkul hukuku, icra hukuku, miras hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku başta olmak üzere, hukukun diğer birçok alanında avukatlık hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında ise, gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sonuç doğuracak nitelikteki eylem veya işlemleriyle alakalı bu kişilere hukuki destek sağlamayı amaçlamaktayız. Ayrıca ihtarname, protesto ve çeşitli alanlarda sözleşme hazırlanması, dilekçe yazılması, dava ve icra aşamalarına ilişkin iş takiplerinin yapılması, avukatlar arası mesleki yardımlaşma kapsamında tevkil hizmetleri çalışma alanlarımız kapsamındadır.

Bilindiği üzere hukukumuzda az sayıda istisna dışında kural olarak avukatla temsil zorunluluğu bulunmadığından, herkes kendi davasını kendi başına takip etmekte yetkilidir. Fakat hukuki uyuşmazlıklar, en azından hukuki anlamda özel veya teknik bilgi gerektirdiğinden, hukuk eğitimi almamış kişilerin avukat yardımı olmaksızın kendi davalarını hak kayıplarından uzak ve usulüne uygun şekilde takip etmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Hukuk alanında gerçekleştirilmiş mevcut istatistikler, avukat yardımı olmaksızın davacı veya davalı olarak takip edilen davalarda, bu kişilerin ciddi hatalar yaptıklarını, kendilerini yargı mercileri önlerinde iyi ifade edemediklerini, hukuk bilgisi eksikliğinden hak düşümü ve zamanaşımı sürelerini hesaba katmadıklarını, sonuçta davalarının esası bile tartışılmadan usuli eksikliklerden davalarını kaybettiklerini ve hak kayıplarına uğradıklarını göstermektedir.

Bu açıdan her ne kadar hukukumuzda avukatla temsil kural olarak zorunlu olmasa da, vatandaşlarımızın maddi imkânları elverdiği ölçüde, hak kayıplarına uğramaması bağlamında hukuki sorunlarını giderme sürecinde alanında uzman bir avukatın hukuki desteğini almalarını tavsiye ederiz.

Avukatlık Kanunu’nun 2’nci maddesine göre, avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Babacan Hukuk Bürosu olarak, mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak tarafımızdan talep edilen hususlarda, ilgililere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamayı amaçlamaktayız.​

Avukatlarımız

Profesyonel Ekibimiz

Av. Talip BABACAN
Kurucu

Av. Talip BABACAN

Bağımsız savunma hakkının vazgeçilmez unsuru olan avukatlık mesleğini icra ettiğimiz için gurur ve sevinç duymaktayız.

BABACAN HUKUK AVUKATLIK & DANIŞMANLIK

Devletimizin erki veya devlet gücü, Anayasamıza göre yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç farklı organ tarafından kullanılmaktadır. Bu üç organın birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmasına ve birbirlerinin alanına müdahale etmemesine erkler ayrılığı denmektedir. Erkler ayrılığı günümüzde uygar ve çağdaş devletlerin bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Erkler ayrılığında yasama organı kanun çıkarmakta, yürütme organı kanunları uygulamakta, yargı organı çıkartılan kanunları yorumlayarak hukuki uyuşmazlıkları gidermektedir. 

Bilindiği üzere, yargı organı iddia, savunma ve karar olmak üzere üç sacayağından oluşmaktadır. Avukatlar, yargı organının üç sacayağından birisi olan bağımsız savunmanın en önemli temsilcisidir. Nitekim 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1’inci maddesinde, “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” denilmektedir. Yine aynı Kanun’un 2’nci maddesinde, avukatlığın amacının, hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.

Bilindiği üzere avukatlık mesleği, kutsal kabul edilen savunma hakkını sağlaması anlamında insanlığın ortaya çıkışından günümüze en saygın mesleklerden birisi olarak hep var olmuştur. Bağımsız savunma ve avukatlar olmaksızın hak arama hürriyetinin ve dolayısıyla adaletin tesis edilmesi mümkün değildir. 

Avukatlık mesleğine verilen önemin somutlaştırılması anlamında, günümüzde 5 Nisan avukatlar günü olarak kutlanmaktadır. Avukatlar gününde meslektaşlarımıza yönelik birçok anlamlı ve değerli dileklerde bulunulmaktadır. Tarafımız olarak, dile getirilen bu temennilerin gerçekleşmesini, avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesini ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesini diliyoruz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki,

“Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir.”