Tüketici Kredisinde İpotekli İlamlı İcra Sorunu Üzerine İnceleme

Bilindiği üzere, alacak veya ipotekten birisi yada her ikisi bir ilama veya ilam niteliğinde belgeye bağlanmışsa veya İİK m. 149 ve 149/a hükümleri gereği ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi durumunda söz konusu belgelerle ilamlı icra takibi yoluna başvurmak mümkündür. Bu genel düzenlemeler dışında İİK m.150/I hükmü ile birlikte, bankalar ve kredi kurumlarının alacaklı olduğu durumlar için istisnai düzenlemeler getirilmiştir…Devamını Oku.

Para alacaklarının tahsilinde öncelikle borçlunun para borcunu rızası ile ifa etmesi beklenir. Fakat borçlu borcunu rızası ile ödemekten kaçınırsa, alacaklının alacağını tahsil edebilmek için devletin yargı organına veya ilgili kurumlarına başvurmaktan başka çaresi kalmamaktadır. Alacaklının..Devamını Oku.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüksek cari açık ve enflasyon sebebiyle mal ve hizmet fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu fiyat artışları vatandaşlarımızı en çok gıda, giyim ve ulaşım alanında etkilemiş gözükse de, konut ve işyeri kiraları alanında da ciddi fiyat artışları yaşanmıştır. Günümüzde kiralayanlar..Devamını Oku.

İnternet üzerinden alışverişi normal alışverişten ayıran en önemli unsur, satıcı ile alıcının birbirlerinden uzak mesafelerde olması ve fiziken bir araya gelip sözleşme imzalama fırsatlarının bulunmamasıdır. Dolayısıyla bu durum, yani taraflar arasındaki fiziki bağımsızlık, sözleşmenin ifasında da bir takım hukuki sonuçlar meydana getirmektedir..Devamını Oku.

Boşanma davası bakımından Türk Medeni Kanunu taraflara iki farklı imkan tanımıştır. Bunlardan ilki çekişmeli boşanma, ikincisi anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanmada, Kanun’da sayılan genel ve özel boşanma sebepleriyle yargı içtihatlarında kabul edilen diğer sebeplerin bulunması halinde, boşanma talebinin yasal dayanağının bulunup bulunmadığı, tarafların ileri sürdükleri sebeplerin geçerlilik durumu...Devamını Oku.

Gündelik hayatta sürekli olarak duyduğumuz “araç değer kaybı”, esasında tazmini gereken bir tür zarardır. Araç değer kaybı, bir aracın kazaya uğraması sebebiyle ikinci el piyasasında kazasız emsaline göre uğramış olduğu maddi değer azalışını tanımlamaktadır. Söz konusu araç trafik kazasından sonra her ne kadar çok iyi şekilde...Devamını Oku.

Ülkemizde tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan kişi sayısı oldukça yüksektir. Bu alanda çalışan kişilerin genellikle tek geçim kaynağı da bizzat faaliyetini sürdürdükleri tarım veya hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılık sektörü niteliği itibariyle, sürekli olarak çevresel ve doğal değişkenlerden doğrudan etkilendiğinden, bu alanda çalışan üreticilerin tüm emeklerinin bir anda boşa gitme riski her zaman vardır....Devamını Oku.

Günümüzde her yıl çok sayıda kişi, elektrik dağıtım şebekesi kaynaklı, elektrik direklerinden, tellerinden veya trafolarından çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıkan yangınlarda ağır maddi zararlara uğramaktadır. Bu tür yangınlardan en çok etkilenen tarım ürünleri, buğday arpa mercimek gibi yaz aylarında kuru şekilde bulunan ürünlerdir…..Devamını Oku.

Her yıl tarım alanlarında yaşanan traktör devrilmesi olayları veya tek taraflı olarak gerçekleşen diğer kazalarda çok sayıda çiftçimiz hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Traktörle yapılan kazalar genellikle çiftçilikle uğraşılan kırsal ve dağlık alanlarda meydana gelmektedir. Çiftçilerimiz uğradıkları trafik kazasıyla alakalı tazminat haklarının varlığından çoğu zaman habersizdirler……Devamını Oku.

Tarım bağ-kur sigortalılığının tespiti hususunda hangi kıstaslardan hareket edileceği, Yargıtay’ın çeşitli yıllara ait emsal kararları ile yerleşik haldedir. Bu kararların en önemlileri, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/10-230 E., 2011/319 K. sayılı kararı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06.02.2002 gün ve 2002/21-69 E.-44 K. sayılı kararı……Devamını Oku.

16/11/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 7421 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53/j maddesine eklenen hüküm ile başvuru bedelinin nasıl iade edileceğine ilişkin boşluk doldurulmuş olup, anılan yasa değişikliği ile İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesi nin ne şekilde olacağına yönelik düzenleme getirilmiştir……Devamını Oku.

Apartman Aidatı Nasıl Tahsil Edilir sorusuna cevap vermeden önce, apartman giderleriyle ilgili genel açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğu, apartman veya site gibi birden fazla bağımsız mülkiyetin söz konusu olduğu yapılar içerisinde yaşamaktadır. Söz konusu yapılar hukuken kat irtifakı veya kat mülkiyeti olarak vasıflandırılmaktadır. …..Devamını Oku.

Ortaklığın giderilmesi veya eski terminolojideki adıyla izale-i şüyu davası, taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde birden fazla kişinin paylı veya elbirliği suretiyle ortak mülkiyetinin bulunması halinde, bu mallar üzerindeki ortak mülkiyetin sonlandırılarak, mal üzerinde pay sahibi olan herkesin bağımsız şekilde haklarını kullanabildiği bireysel mülkiyete geçişe imkân veren bir dava türüdür. …..Devamını Oku.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, bu kapsamda olan çok sayıda vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurusunu yapmış durumdadır. EYT’li olanlar, herkesin bildiği üzere, emeklilikte yaşa takılan, yani sigorta başlangıcı 09/09/1999 tarihinden önce olan ve bu sebeple o tarihteki mevzuata göre emekli olmak için yaş kriterine bağlı olmayan, yalnızca prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olması şartıyla aslında emekli olması gereken, fakat sonradan çıkartılan Kanun ile bu hakkı elinden alınan kişilerdir.. …..Devamını Oku.

EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanan işçiler, 1475 sayılı Kanunu’nun 14’üncü maddesindeki diğer şartları da taşımaları halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar. EYT düzenlemesinin kapsadığı kişi sayısı, yetkililer tarafından yaklaşık olarak 2 milyon 250 bin kişi olarak açıklanmıştır. 2 milyon 250 bin EYT’linin önemli bir kısmı da halen işçi olarak çalışmasını sürdürmektedir… …..Devamını Oku.

Günümüzde evli çiftler arasında yaşanan anlaşmazlık, tartışma veya kavgaların oranı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu tartışmalara bağlı olarak boşanma oranları da sürekli şekilde artmaktadır. Mevzuatımızda eşler arasındaki anlaşmazlıklarda mağdur olan tarafın korunmasına yönelik çok sayıda düzenleme bulunmaktadır. Aile içi şiddete maruz kalan eşlerin, ilgili koruyucu mevzuat hükümlerine başvurarak, belirli bir ölçüye kadar haklarının korunmasını sağlamaları mümkündür...Devamını Oku.

Bir kişiye ödünç veya borç olarak para verdiğimizde esasında hukuken karz akdi, yani tüketim ödüncü sözleşmesi yapmış oluruz. Ödünç verilen para veya diğer bir eşyanın nasıl iade edileceği, taraflar arasındaki ödünç sözleşmesinin hükümlerine göre belirlenmektedir. Bu sözleşmeye göre, ödünç veya borç veren, belirli miktar parayı ödünç alan kişiye devretmek, ödünç alan kişi ise belirlenen süre sonunda bu parayı ödünç verene geri iade etmek yükümlülüğüne girmektedir. ...Devamını Oku.

İcradan veya mahkemelerden yapılan E-satışlara nasıl katılınır sorusunun cevabı çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Ancak E-satışlara nasıl katılınır sorusuna doğrudan cevap vermeden önce konunun anlaşılması için birtakım genel açıklamalarda bulunmakta yarar görmekteyiz.  Bu kapsamda, bilindiği üzere, 24/11/2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 30/11/2021 tarihinde yürürlüğe giren, 7343 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi ile, İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak satışlar için elektronik ortamda satış uygulamasına geçilmiştir. ...Devamını Oku.

7445 sayılı Kanun’un 37’inci maddesi ile değiştirilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesinde, yeni birtakım hukuki uyuşmazlık konuları için zorunlu arabuluculuk düzenlemesi getirilmiştir. Aynı Kanun’un 43’üncü maddesiyle yeni arabuluculuk düzenlemesinin yürürlüğe giriş tarihi 01/09/2023 olarak kabul edilmiştir. Yeni arabuluculuk düzenlemesi ile, halen yürürlükte bulunan Ticari, Tüketici ve İş hukukuna ilişkin dava şartı arabuluculuk konularına aşağıda sıralanan uyuşmazlık konuları da eklenmiştir. ...Devamını Oku.

Fatura alacağı nasıl tahsil edilir sorusunu cevaplamadan önce fatura hakkında birtakım hukuki bilgiler vermemiz elzemdir. Öncelikle fatura nedir? Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesine göre, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. ...Devamını Oku.

İhtarnameye cevap vermek zorunlu mudur sorusunu cevaplamadan önce ihtarnamenin ne olduğunu açıklamak gerekmektedir. İhtarname, hukuk sözlüğünde; “Hatırlama belgesi, bir kimseye bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı hatırlatma” şeklinde tanımlanmaktadır[1]. Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98’inci maddesine göre ise, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve-isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere” denilmektedir. ...Devamını Oku.

Nafaka ödememenin cezası dendiğinde kastedilen husus, bir mahkeme kararı ile alacaklı lehine hükmedilen tedbir, yardım, iştirak veya yoksulluk nafakasının icra takibine konu edilmesine rağmen ödenmemesi neticesinde borçlu hakkında hapis cezasına hükmedilmesidir. ...Devamını Oku.

Tutanak tutulması kavramına herkes az ya da çok aşinadır. Aslında herkes doğduğu andan itibaren tutanak tutulması işleminin bizzat muhatabı olmaktadır. Nitekim devlet, doğan her çocuğun doğumunu resmi olarak kayıt altına almakta, yani tutanak tutmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tutanak, “Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge” anlamına gelmektedir.. Devamını Oku.

Koruma kararı, doğrudan şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin korunmalarını sağlamak için ilgili makamlarca verilen tedbir kararlarına denilmektedir. Koruma kararı nasıl alınır veya koruma kararının hüküm ve koşulları nelerdir gibi sorularının cevabını, 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve buna ilişkin Yönetmelik vermektedir. Devamını Oku.

Devlet memurunun dilekçeyi almaması Türk Ceza Kanunu’nun 121’inci maddesinde suç olarak tanımlanmaktadır. Nitekim Kanun’un söz konusu maddesine göre, “Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.” ...Devamını Oku.

Kira hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar son yıllarda Sulh Hukuk Mahkemelerinin iş yüklerinin büyük bir kısmını oluşturur hale gelmiştir. Kira hukuku bağlamında, kiracılar, çeşitli nedenlerle %25 Kira Zam Sınırından Fazla Yapılan Ödemelerin İadesi için ev sahibine başvurulup başvurulamayacağı hususunu merak etmektedirler. Bilindiği üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Geçici Madde 1 ile getirilen hüküm uyarınca konutlar için, 08.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek kira sözleşmelerinde kira artış oranının %25’i geçmesi yasaklanmıştır.” ...Devamını Oku.

Dijitalleşen dünyayla birlikte internet, sosyal hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Öyle ki, yedisinden yetmişine artık herkesin en azından bir cep telefonu veyahut bir tablet vasıtasıyla internete erişimi bulunmaktadır. İnternete erişimi bulunan kişiler, aralarındaki fiziki mesafe ne kadar olursa olsun, telefon, tablet, bilgisayar veya diğer bir elektronik cihazla, hattın karşı tarafında bulunan diğer kişilerle, gerek uygulamalar gerekse de online oyunlar vasıtasıyla rahatlıkla iletişim kurabilmektedirler. Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalar, mobil veya PC üzerinden online oyun oynayanlarının sayısının 30-40 milyon gibi ciddi rakamlara ulaştığını göstermektedir. ...Devamını Oku.

Halk arasında avukat desteğine ihtiyaç duyulduğunda cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi de Avukatlık ücreti ne kadar sorusudur. Tabi ki gündelik hayatta bu şeklinde sorulan söz konusu sorunun hukuki karşılığı, Avukatlık Ücretinin Neye Göre Belirleneceği veya Tayin Edileceği sorusudur. Avukatlık ücretinin belirlenmesinde genel kural, avukat ve müvekkil arasında sözleşme serbestisi ilkesine göre ücretin serbest şekilde belirlenmesidir. Yani daha açık bir anlatımla, avukat ve müvekkil, yasal sınırlamalara uyulmak kaydıyla avukatlık ücretini serbestçe belirleyebilir. ...Devamını Oku.