EVLİLİKTE BİR YIL DOLMADAN BOŞANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

  • Evlilik Hakkında Kısa Girizgah

Çalışma konumuz olan, “Evlilikte bir yıl dolmadan boşanmak” mümkün müdür sorunu cevaplamadan önce, evlenmeye ve boşanmaya ilişkin genel bilgiler vermekte yarar vardır. 

Hukukumuzda evliliğin, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğu kabul edilmektedir. Halk arasında evliliğin bu özelliği, yani bir sözleşme olduğu çoğu zaman unutulmaktadır. Nasıl ki markete gittiğimizde alışveriş yaparken aslında her bir ürün için yazılı olmasa da bir sözleşme yapıyorsak, evlilikte de karşılıklı olarak taraflar birbirlerine karşı yükümlülük ve borç altına girmektedirler. Karşılıklı yükümlülüklerin ihlali durumunda ise evlilik sözleşmesi de ihlal edilmiş olduğundan, karşımıza boşanma, ayrılık, nafaka vb. sonuçlar çıkabilmektedir. 

Evliliğin diğer sözleşmelere oranla sahip olduğu önem, onun resmi şekilde yapılmasını ve birtakım prosedürlerle tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan, evlenme töreninin resmi memur önünde yapılması zorunludur. Yine evliliğin geçerli olabilmesi için ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılması gerekmektedir. Son olarak eşlerin karşılıklı olarak evlenme iradelerini (nikahlarda karşılaştığımız dialog:-evlenmeyi kabul ediyor musunuz, – eveet!) hür iradeleri ile açıklamaları gerekmektedir. 

Evlenme için birtakım yasal prosedürlerin yerine getirilmesi zorunlu olsa da dava açılmasına veyahut herhangi bir yargı merciinden karar alınmasına lüzum yoktur. Fakat boşanma veya ayrılık söz konusu olduğunda, boşanma davasının ya da ayrılık davasının açılması bir zorunluluktur. 

  • Genel Olarak Boşanma Davaları 

Boşanma davası bakımından Türk Medeni Kanunu taraflara iki farklı imkan tanımıştır. Bunlardan ilki çekişmeli boşanma, ikincisi anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanmada, Kanun’da sayılan genel ve özel boşanma sebepleriyle yargı içtihatlarında kabul edilen diğer sebeplerin bulunması halinde, boşanma talebinin yasal dayanağının bulunup bulunmadığı, tarafların ileri sürdükleri sebeplerin geçerlilik durumu, tarafların karşılıklı kusur durumu, varsa koruma talepleri, tazminat, nafaka, velayet gibi yan durumlar incelenir, tarafların getirmiş olduğu belge ve diğer deliller incelenir, tanıklar dinlenir, çocuk varsa pedagog görevlendirilir, sosyal inceleme raporu alınır, hesaplama ve diğer uzmanlık işleri için bilirkişi görevlendirilir, tarafların kendisini ifade etme gücü zayıfsa, görme ya da işitme engelli birisi varsa veya Türkçe bilmeyen birisi varsa, mahkeme bu alanda uzman bir kişiyi veya tercüman görevlendirir, gerekirse keşif yapılır, başka yargı yerlerinin görevine giren işlerde talimat işlemleri yapılır, taraflar arasında ceza soruşturma ve kovuşturmasına ilişkin bir süreç işlemekteyse bu yargılamalarla ilgili gerekli takibatlar yapılır ve tarafların ileri sürdükleri boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında, boşanma talebinin kabulüne veya reddine karar verilir. 

Anlaşmalı boşanma davasında ise yukarıdaki paragrafta açıklanan işlemlere hiçbir gerek olmaksızın, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması halinde, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de düzenlemeyi uygun bulması durumunda boşanma gerçekleşir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya ilişkin bir dava dilekçesi ve bu dilekçeye ek bir anlaşmalı boşanma protokolü ile açılmaktadır. 

  • Bir Yıl Dolmadan Boşanmak Mümkün Müdür?

Peki, evlilik ve boşanmaya ilişkin bu kısa genel bilgilerden sonra, bir yıl dolmadan boşanmak mümkün müdür, mümkünse de şartları nelerdir? 

Anlaşmalı boşanma davası bakımından tarafların bir yıl dolmadan boşanması mümkün değildir. Çünkü TMK m.166/3’te anlaşmalı boşanma için tarafların evliliğinin en az bir yıl sürmüş olması şartı öngörülmüştür. Bu nedenle evlilik süresi bir yılı doldurmadan tarafların anlaşmalı boşanma davası ile boşanmaları mümkün değildir. 

Çekişmeli boşanma bakımından ise Kanunda herhangi bir evlilik süresi öngörülmemiştir. Çekişmeli boşanma davasında boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususu inceleme konusu yapılmaktadır. Eğer boşanma sebeplerinin herhangi birisi tarafların evliliklerinde mevcutsa ve dava süreci iyi yürütülürse, çekişmeli boşanma davasında, tarafların evliliği henüz bir tam yılı doldurmasa dahi boşanma kararı almak mümkündür. Araştırıldığı takdirde, uygulamada bir yılın altında süren evlilikler için verilen boşanma kararlarının azımsanmayacak sayıda olduğu görülecektir. 

Evlilik süresi olarak bir yıl dolmadan boşanmak isteyen kişilerin davalarını boşanma davalarında deneyimli avukatların hukuki desteği ile açmaları ve yürütmeleri çok önemlidir. Bu kapsamda hukuk ofisimiz olarak, gerek çekişmeli gerekse anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz. Evlilik süresi olarak bir yıl dolmadan boşanmak isteyen ve davasının mevcut koşulları bu boşanma için uygun olan müvekkillerimiz, tarafımızla çalışmak isterlerse, internet sitemizin iletişim kısmındaki iletişim formu ve telefon numarasından, WhatsApp butonundan veya sosyal medya hesaplarımızdan tarafımızla iletişime geçebilirler.

Hukukun çeşitli alanlarında yazılmış bulunan diğer makalelerimize ulaşmak için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.