DAVA ARAŞTIRMALARI

İŞÇİ HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR

Bir kişinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle 4857 sayılı Kanun’a göre işçi niteliğinde olması, yani bir işverene tabi olarak çalışması, en az bir yıldır işyerinde çalışıyor olması, işçinin çalışmasına esas sözleşmenin belirsiz süreli olması ve son olarak işçinin iş sözleşmesinin feshinin kıdem tazminatı talebine elverişli olması gerekmektedir. İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Hak Kazanır sorusunu cevaplayabilmek için, işçinin iş sözleşmesinin hangi sebeple sona erdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki şartları sağlayan bir işçi, aşağıda belirtilen hallerde kıdem tazminatına hak kazanır:

  • İşçinin ücretlerinin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geç ödenmesi hallerinde,
  • Kanunda sayılan sağlık sebeplerinin bulunması halinde,
  • Erkek işçiler bakımından zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek üzere işten ayrılma halinde,
  • Kadın işçinin evliliği halinde,
  • İşveren işçiye karşı suç işlerse ya da hakaret, tehdit, cinsel taciz veya mobbingte bulunursa,
  • İşçinin yazılı onayı alınmaksızın iş koşullarında esaslı değişiklik yapılırsa, 
  • İşçinin emekliliği halinde,
  • İşçinin ölümü halinde (mirasçıları),
  • İşverenin haksız şekilde iş sözleşmesini feshetmesi halinde, 
  • Geçerli sebeple fesih durumunda.  

Her ne kadar Kanun’da, doktrinde ve yargı içtihatlarında kıdem tazminatına hak kazanmak için yukarıda yapıldığı gibi bir takım sınıflandırmalar yapılıyor olsa da, kişinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı her somut olayın kendisine özgü koşullarına göre değerlendirilecektir. Bu kapsamda kıdem tazminatına hak kazanılması için gereken sebepler sınırlı sayıda değildir. 

Örneğin, bir kişi X fabrikasına üretim elamanı kadrosuyla alınmışsa fakat daha sonrasında kişinin yazılı onayı alınmadan bu göreviyle alakası olmayan pozisyonlarda çalışmaya zorlanırsa, bu kişi, iş koşullarında esaslı değişiklik yapılması sebebiyle haklı fesih hakkı bulunduğundan kıdem tazminatına hak kazanır. Yine kişinin fiilen yaptığı iş, mevcut bulunduğu statüsünden daha fazla ücreti gerektiriyorsa, örneğin işyerinde diğer işçilerin sorumlusu, ustası, müdürü veya yönetici pozisyonundaysa fakat bu kişiye kendisinden alt pozisyondaki kişilerle aynı ücret veriliyorsa bu kişi ücretinin mevzuata uygun hesaplanmaması veya ödenmemesinden haklı fesih hakkına sahip olduğundan kıdem tazminatına da hak kazanır. 

“İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Hak Kazanır” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.