DAVA ARAŞTIRMALARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI NELERDİR

“İşçilik Alacakları Nelerdir” sorusunun cevabını vermeden önce, işçilik alacaklarına ilişkin temel ayrımlardan bahsetmek yararlı olacaktır. İşçilik alacakları, feshe bağlı alacaklar ve feshe bağlı olmayan işçilik alacakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, kötü niyet tazminatı feshe bağlı alacaklar olup, bu alacaklar iş akdinin son bulmasıyla talep edilebilir kalemlerdir.

Ücret, fazla mesai ücreti, UBGT, hafta tatili ücret alacağı, AGİ ise feshe bağlı olmayan alacaklardan olup, iş akdi feshedilmiş olsun veya olmasın işçi, bu alacakları muaccel olduğu anda talep edebilir.

İşçi kıdem tazminatını, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi; yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması; yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması; kadının evlilikten itibaren 1 yıl içinde rızası ile sözleşmeyi feshi, işçinin ölümü hallerinde kazanır. Kıdem tazminatını hak edebilmesi için işçinin en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. 

İhbar tazminatı, belirsiz iş sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin bildirim şartına uymayan tarafın, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ödemek zorunda olduğu tazminattır. İşçi de iş sözleşmesini feshetmek istediğinde, bu feshe ilişkin bildirimi yasal süresi içerisinde yapması gerekmektedir. 

“İşçilik Alacakları Nelerdir” konulu işbu kısa çalışmamız dışında diğer dava araştırmalarımıza göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.