+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

İŞ KAZASI NEDİR

İŞÇİNİN GEÇİRMİŞ OLDUĞU KAZALARIN HANGİLERİ İŞ KAZASIDIR?

5510 sayılı İş Kanunu’nun 13’üncü maddesinde, iş kazası, temel unsurlarıyla, kısa ve öz olarak tanımlanmaktadır. Kanun’da yer alan tanıma göre, iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, İş Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş kazasının, Kanun’un 4’üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) bendi ile 5’inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, Kanun’un 4/1-(b) maddesi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

İş kazası nedeniyle işçiye maaş bağlanabilmesi ve işçinin işverene karşı maddi veya manevi tazminat davası açabilmesi için öncelikle gerçekleşen kazanın SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir. İşçinin geçirdiği kaza SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmemişse, işçinin öncelikle iş kazasının tespiti davası açması ve mahkemeden olayın iş kazası olduğu yönünde bir karar alması gerekmektedir. Olayın iş kazası olduğunun tespitinden sonra işçi, yasal 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde yetkili ve görevli mahkemede dava açarak işverenden uğradığı maddi ve manevi zararları isteyebilecektir.

Bu kısa yazımızda, iş kazasının ne olduğunu kısaca açıklamak istedik. Dava araştırmalarımız kapsamında kalan diğer hukuki yazılarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.