…Senedin tüketici senedi olarak verilmesi halinde TKHK’nun 6/A maddesi gereğince nama yazılı düzenlenmesi gerekmekte olup, nama yazılı olarak düzenlenmesi gereken tüketici senedinin emre yazılı olarak düzenlenmesi halinde senedin geçersizliği sonucunu doğurur ve bu husus keşideci tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Somut olayda dava konusu senetlerin tüketici senedi olması sebebiyle davacı keşideci yönünden geçersiz olduğunun kabulü gerekirken imzaların bağımsızlığı ve temel borç ilişkisinden mücerretlik ilkesi gereğince davacı keşideci dışında senetler üzerinde imzası bulunan lehtar, ciranta ve hamil yönünden senetlerin iptaline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de anılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca, davalı …. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile hükmün senetlerin iptaline ilişkin bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.