KVKK Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

Babacan hukuk Avukatlık & Danışmanlık ile iletişim formu vasıtası ile iletişim kurmakla, tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizi açık rızanızla vermiş kabul edilirsiniz. 

Babacan hukuk Avukatlık & Danışmanlık, iletişim formu aracılığıyla tarafımızla iletişim kuranların, soru soranların, yazılı, sesli veya görüntülü olarak paylaşmış oldukları isim soyisim, kimlik ve iletişim bilgileri ile sorulan soru içeriğinde yer alan diğer kişisel verileri, 

 1. İletişim formunu kullanacak ve tarafımıza danışacak kişilere hitap edilebilmesi,
 2. Sorulan hususlarla ilgili kişilere daha isabetli cevaplar verilebilmesi,
 3. Paylaşılan kişisel verilerin, doğması muhtemel uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 4. İletişim formu aracılığıyla sorulan sorularla ilgili gerekli teyitlerin yapılması,
 5. İletişim formu verilerinin istatistiksel olarak işlenmesi,

amaçlarıyla işlenebilmektedir. Bu kişisel veriler kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ayrıca iletişim formu dışında WhatsApp, Zoom, TeamWiewer gibi vasıtalarla iletişim sağlanması durumunda, bu uygulamaların sunucuları yurt dışında olduğundan, kişisel verilerinizin bu uygulamalar vasıtasıyla yurt dışında işlenmesini istemez iseniz, tarafımızla adresimize gelerek fiziki görüşme sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde kişisel verilerinizin bu uygulamalar vasıtasıyla yurt dışında işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2/(f) maddesine göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

Yine aynı Kanun’un 11’inci maddesine göre, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kişinin hakları aşağıdaki şekildedir: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili taleplerinizi, Babacan Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın aşağıda yer alan iletişim adreslerine iletebilirsiniz: 

 • İnternet sitesi: babacanhukuk.com, 
 • E-mail: av.talipbabacan@gmail.com,
 • Adres: Hoşdere Cad. No:158/2 Çankaya/ANKARA