+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Taşınmaz, Emlak ve Arsa Davaları

Taşınmaz, Emlak ve Arsa Davaları Nedir

Uygulamada taşınmaz kaynaklı davalar çok sık şekilde açılmakta olup, mahkemelerin iş yüklerinin bir kısmını Taşınmaz-Emlak-Arsa kaynaklı çeşitli davalar oluşturmaktadır. Uygulamada sıklıkla açılan taşınmaz dava türlerinden bazıları şunlardır: tapu iptali ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tahliye davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları, önalım, irtifak hakları davaları, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, muvazaa kaynaklı diğer davalar vb.

Taşınmaza ilişkin hukuki işlemlere kanun koyucu büyük önem atfettiğinden, taşınmazların aynını ilgilendiren davalar için birçok usul ve esasa ilişkin düzenleme getirmiştir. Örneğin, taşınmazların satışına ilişkin sözleşmeler geçerli olması için resmi yazılı olarak tapu müdürlüklerinde yapılmalıdır. Noterlerde veya tarafların kendi aralarında yaptıkları adi yazılı sözleşmeler kanuni şartları taşımadığından bu sözleşmelere dayanılarak yapılan taşınmaz satışları geçersizdir. Taşınmaz satış vaadi kanunen tapu müdürlüklerinde veya noterlerde resen düzenleme şekilde yapılması gerektiğinden, adi yazılı şekilde yapılan satış vaadleri geçersizdir. Ayrıca taşınmazın aynına ilişkin davalar için çeşitli usul hükümleri getirilmiş olup bu kapsamda örneğin, HMK m.12’ye göre, taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Taşınmazlara ilişkin davalar, nitelikleri itibariyle birçok teknik ve hukuki ayrıntı içeren, bu nedenle çok dikkatli şekilde takibi gereken davalardır. Bu tür davalarda en ufak hata dahi ciddi kayıplara neden olabildiğinden, taşınmazlarla ilgili gerek ayni gerekse de nisbi haklarınıza ilişkin davalarınızda bu alanda yeterli bilgiye sahip bir hukukçunun desteğini almanızda fayda vardır.