+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

İcra Takipleri

İcra Takibi Nedir

İcra takibi, genel olarak, borçlunun borcunu ifa etmemesi nedeniyle alacaklının bu borcu devlet gücüyle ve icra müdürlükleri vasıtasıyla zorla tahsil etmesine yarayan hukuki bir yoldur. Hukukta temel ilke ve kural, alacak borç ilişkilerinde borçlunun verdiği söze riayet ederek borcunu rızaen yerine getirmesidir. Borçlu borcunu yasal bir sebebi olmadan ödemek istemediğinde, alacaklının alacağını tahsil için dava açmak veya icra takibine başvurmaktan başka çaresi kalmamaktadır. Fakat burada belirtmek gerekir ki, alacaklı alacağını dava yoluyla tahsil etmek istediğinde, davası mahkeme tarafından kabul edilse bile mahkemenin verdiği karar icra takibine konu edilmeden alacağın tahsili kendiliğinden mümkün olamaz. Bu konuda toplulumuzda hatalı bir düşünce bulunmaktadır. Toplumumuzda çoğunlukla, açılan davanın kazanılması halinde dava konusu alacağın mahkemece kişiye ödeneceği düşünülmektedir. Fakat mahkeme kararının tek başına hiçbir icrai zorlama kabiliyeti bulunmamaktadır. 

Açılan dava sonucunda mahkeme kararı ile alacağın tahsiline karar verilmiş olsa bile, bu kararın etki doğruması için icra takibine konulması ve yine icra müdürlükleri vasıtasıyla alacağın tahsilinin sağlanması gerekmektedir. Bu açıdan söz konusu konu alacağın devlet gücü ile zorla tahsili olduğunda, hukukumuzda icra takibine başvurmaktan başka çare bulunmamaktadır. Hukuk sistemi gelişmemiş toplumlarda karşılaştığımız “ihkak-ı hak” uygulaması, ülkemizin modern hukukunda kabul edilmemektedir. Kişilerin kendi haklarını devlet gücüne başvurmaksızın zorla tahsil etmeleri birtakım istisnai durumlar dışında yasaktır.  

Alacağın tahsili için icra takibine başlanıldığında, icra müdürlüğü öncelikle borçluya ödeme/icra emri gönderir. Bu ödeme emri için itiraz süresi veya yasada belirtilen diğer süreler tamamlandıktan sonra icra takibi kesinleşir, borçlunun taşınır, taşınmaz malları, araçları, alacakları, maaşı, bankadaki paraları, evinde veya işyerindeki ya da üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları haczedilir, en sonunda haczedilen bu malvarlığı unsurları paraya çevrilerek alacaklının alacağı kadarı alacaklıya verilir, kalan tutarlar borçluya iade edilir. Tüm bu süreç sonunda, borcunu kendi rızası ile ödemeyen borçlunun borcu, devlet tarafından icra daireleri marifetiyle tahsil edilir. 

Hukuk büromuzca Manisa sınırları içerisinde icra takibi hizmeti verilmektedir. İcra takibi ile ilgili hizmetlerimiz kapsamında, fatura alacakları, çek senet alacakları, sözleşme kaynaklı alacaklar, kira alacakları, apartman ortak gider alacakları, yatırım danışmanlığı kaynaklı alacaklar, ticari alacaklar, işçilik, tüketici alacakları gibi para alacağı konusu olan hususların takibini yapmaktayız. Bizimle icra takibi hizmetimiz kapsamında çalışmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin iletişim numaralarımızdan tarafımızla irtibata geçmesini rica ederiz.