+90 (530) 761 00 45
av.talipbabacan@gmail.com

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz Hakkında

Hukuki danışmanlık hizmeti, kısaca gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sonuç doğuracak nitelikteki eylem veya işlemleriyle alakalı bu kişilere sağlanan hukuki destek olarak tanımlanabilir. Hukuki danışmanlık hizmeti, Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince yalnızca avukatlar tarafından sağlanabilen bir hizmettir. Yine Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği, hukuki danışmanlık hizmetinin her yıl açıklanan AAÜT’deki asgari tutarın altında olmayacak şekilde belirli bir ücretle yapılması esastır. 

Hukuki danışmanlık hizmeti, mahiyeti itibariyle kişileri ciddi olası kayıplardan kurtarabilmesi veya mevcut durumu kişiler bakımından en iyi hukuki duruma getirerek düzeltmesi veya kayıpları en aza indirmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu açıdan hukuki danışmanlık hizmetinin kapsamına, henüz gerçekleşmemiş fakat ileride gerçekleşmesi muhtemel durumlarla alakalı danışmalık hizmetleri ve hazırda gerçekleşen sözleşmeler, ihale ve işçilikle alakalı işlemler, ihtar, ibra, ihbar, vb. hukuki işlemlerle ilgili danışmanlık hizmetleri dahildir.

Hukuki danışmalık hizmeti alınması, gerçek kişiler bakımından sürekli bir ihtiyaç gibi görülmese de, özellikle şirketler ve diğer tüzel kişi kurumlar bakımından, bu kurumların gerçekleştirdiği hukuki işlemlerin yoğunluğu ve çeşitliliğinin fazlalığı nedeniyle hayati öneme sahiptir. Nitekim hukuki işlem ve eylemler en doğru şekilde yapılmadığı durumlarla artık telafisi çok zor zararlar ortaya çıkabilmektedir.

Hukuki danışmanlık hizmetinin önemi esas olarak önleyici hukuk alanındadır. Günümüzde kendisine yeterince önem atfedilmese de, önleyici hukuk, hukuk uygulamasının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Nasıl ki tıp biliminde erken teşhis hayat kurtarır prensibi vardır, aynı şekilde hukuk alanında da gerçekleşmesi muhtemel hukuki durumlara karşı öncesine yapılacak işlemler, kişileri ve kurumları ciddi hak kayıplarına uğramaktan kurtarır. Bilindiği üzere, hukuk çok teknik bir bilim alanıdır. Mevzuatımızda her bir hukuki duruma ilişkin ayrıntılı kural, ilke ve yöntemler belirlenmiştir. Ayrıca hukukumuzda hakların kazanılmasına, kullanılmasına veyahut kaybedilmesine ilişkin işlemler genellikle kısa hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine bağlandığından, yapılması gereken işlemlerde ufak bir gecikme kişileri veya kurumları artık telafisi imkansız zararlarla baş başa bırakabilmektedir.

Bu kapsamda örneğin, fabrikada çalışan bir işçinin kusurlu davranışı ile iş arkadaşlarına veya fabrika mallarına belirli ölçüde zarar vermesinin ardından fabrika yönetiminin söz konusu fiili sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı fesihle sona erdirebilmesi bakımından altı gün gibi kısa bir süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde işçi hakkında gerekli işlemler yapılmadığı takdirde haklı fesih hakkı düşmektedir. Yine şirketler hukuku alanında, iki farklı şirket arasındaki ticari ilişkilerde hukuki danışmanlık hizmeti alınması gereken çok sayıda durum ortaya çıkabilmektedir. Şirketler arasındaki ticari alışverişin parasal boyutu genellikle yüksek meblağlarda olduğundan, bu tür hukuki ilişkilerde hak kayıpları da yüksek boyutlarda olmaktadır. Özellikle de Kamu İhale Kanunu’nun veya Devlet İhale Kanunu’nun uygulandığı ihalelerde, doğrudan ihalenin tarafı olan şirketin veya bu şirketle sözleşme yapan alt yüklenici şirketlerin uzun soluklu hukuki ilişkilerinde, sözleşmenin uygulandığı süreçte birçok anlaşmazlık veya uyuşmazlık ortaya çıkabilmektedir. 

İşte hukuk ofisimiz olarak, gerek gerçek kişiler, gerekse de şirketler ve diğer tüzel kişiler bakımından hak kayıplarının önlenmesi, hukuki işlemlerinin usule ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi hususunda ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık hizmetini vermeyi amaçlamaktayız. Hukuki danışmanlık hizmeti geçici ve sürekli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hukuk ofisimiz olarak, iş hukuku, ihale hukuku ve şirketler hukuku alanlarında, hem belirli iş veya işlemlere özel olarak, hem de düzenli ve sürekli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. Hukuki danışmanlık hizmetimiz kapsamında hukuk ofisimizle çalışmak isteyen müvekkillerimiz sitemizde yer alan iletişim vasıtalarından bizlere kolayca ulaşabilir. Telefon üzerinden bilgi verilmemekte olup, hukuki danışmanlık hizmetimiz ücretlidir.